image

Պէյրութ. Աւելի քան կէս դար կեանք ունեցող լուսանկար մը

Պէյրութ. Աւելի քան կէս դար կեանք ունեցող լուսանկար մը

Յարութիւն Պէրպէրեան.

Աւելի քան կէս դար կեանք ունեցող լուսանկար մը՝ Պօղոս Սնապեանի գրական խմբակը, ուր կ'երեւին Խոսրով Ասոյեան, Էլօ Սարաճեան, Վահան Զանոյեան, Սօսի Յակոբեան, Պօղոս Սնապեան, Քնար Ճինպաշեան, Սարգիս Կիրակոսեան,  Նազ Տէր - Սարգիսեան, Յարութիւն Պէրպէրեան: Դժբախտաբար, խմբակէն չորսը, այսօր արդէն հեռացած են այս աշխարհէն: