image

Հէրվէ Ժորժըլէն. «Զաւէն Պիպէռեանի Վէպը Իմ Կեանքս Լուսաւորեց»

Հէրվէ  Ժորժըլէն. «Զաւէն Պիպէռեանի  Վէպը Իմ  Կեանքս Լուսաւորեց»

 Ֆրանսացի պատմաբան  Հէրվէ  Ժորժըլէն      Ֆրանսերէնի թարգմանած է    Պոլսահայ    վիպագիր Զաւէն Պիպէռեանի «Մրջիւններու Վերջալոյս»ը  կոթողական  վէպը: «Արեւելք» այս առթիւ   հարցազրոյց մը ունեցաւ   թարգմանիչին հետ:    Թէեւ  Զաւէն Պիպէռեանի անունը   մեծ   ճանաչում չի վայելեր հայկական  գրականասէր հանրութեան մօտ սակայն  անոր    արժէքաւոր գործը կը հաւատանք, որ երկար  ժամանակ    պիտի   հանդիսանայ ուշադրութեան եւ     միանագամայն գնահատանքի արժանի ուրոյն գործ:  Նշենք, որ Հէրվէ   Ժորժըլէն ներկայիս   կ'ապրի  Ֆրանսա եւ     այցելու դասախօս է  Աթէնքի մէջ:   

  - Ի՞նչու   յատկապէս   Զաւէն Պիպէռեան: Խորքին մէջ ինչն էր, որ ձեզ մղեց Զաւէն Պիպէռեանի   «Մրջիւններու Վերջալոյս»ը գործը  ֆրանսերէն թարգամանելու:

Հաւնեցայ որ հեղինակը միայն դուրսի թշնամիին վրայ չէր կենդրոնանար այլ ներսիին վրայ: Հայերը միայն իբր զոհ չեն նկարագրուիր: Իրենք  ալ իրենց դժոխքը աղուոր ձեւով կը պատրաստեն: Դուրսէն օգնութիւն պէտք չունին: Իմ կեանքս կը լուսաւորէր  այս վէպը: Ընտանեկան երջանկութեան գաղափարախօսութիւնը,  որ միայն հայկական չէ բայց որ հայերուն քովը զօրաւոր է պարզապէս սուտ է: Պիպէռեան քաջութիւնը ունէր սուտը ցոյց տալու: Վստահ չեմ, որ շատ ընթերցողներ պատրաստ էին այս խեղճ վիճակները ընդունելու: Յետոյ վէպին կառոյցը ընթերցողը արդիւնաբեր ձեւով կը տանի դէպի վերջը որ տեսակ մը համեստ ազատագրութիւն է:

 -Փարիզէն ետքգիրքը ներկայացուեցաւ հեղինակի ծննդավայր՝ Պոլսոյ մէջ:    Հանդիպման ներկայ եղաք նաեւ դուք: Պիտի խնդրէինքոր   հակիրճ տողերու մէջ ներկայցնէք  ձեր ընդհանուր տպաւորութիւնները Պոլիսէն:

Բաւական պարզ զեկուցում մը եղաւ: Ֆրանսական Անտաոլուի հետազօտութեանց Հաստատութեան հովանաւորութեամբ եւ անոր յարկին տակ : Տնօրէն զիս շատոնց հրաւիրած էր: Առիթ եղաւ: Պիպէռեանի կեանքն ու գոծը ներկայացուցի: Ո՞վ ներկայ էր: Քիչ մարդիկ քանի որ ֆրանսերէն էր ելոյթը – եւ այս լեզուն այսօրուան Պոլսոյ մէջ հազուագիւտ  լեզու է: Միջոցառումը տեղի ունեցաւ Յունիսին   եւ դպրոցները, համալասրանները արդէն գոց էին: Պոլիս երթալ ինծի համար մեծ հաճոյք կը պատճառեց: Հոն տպաւորութիւն ունիմ որ արեւմտահայ, յոյն, հրեայ արդի թուրք պատմութեան շարունակութեան հետ կապ կը զգացուի, ինչ որ ըստ իս Երեւան կը պակսի:

 

 

- Զաւէն Պիպէռեանի անունը շատ  քիչերու  ծանօթ է յատկապէս Հայաստանի մէջ: Սփիւռքի մէջ եւս   անոր անունը  ընթերցող  լայն  հասարակութեան ծանօթ անուն մը չէ: Պիտի խնդրենք,     որ խօսիք  անոր մասին: Այստեղ      կարեւորագոյն  հանգամանքը  անոր կենսագրական տուեալները չեն  այլ անոր   բերած  արձակին  ու     յատկապէս  վէպին   առանձնայատկութիւններն  են, որոնց շնորհիւ Պիպէռեան   իր ուրոյն  տեղը ունեցաւ եւ ունի     հայ  գրականութեան    էջերուն  մէջ:  

 

Պիպէռեան ոչ միայն կարեւոր հայ գրող մըն է բայց հետաքրքրական մարդկային միտք եւ գրական տաղանդ մը: 40-ական եւ 50-ական թուականներու մասին Թուրքիոյ մէջ վիճակներուն համար կը հետաքրքրուէր: Այսինքն իր աշխարհը յետ-օսմանեան բազմաժողովրդական Պոլիսն էր: Հարկաւ այս կացութիւնը հայերու շատերուն համար անծանօթ էր եւ նոյնիսկ անոր մասին սորվելու փափաք չկար:  Իմ համար ճիշդ հակառակն է: Պիպէռեանի բարդ Պոլիսը հմայքով լեցուն է: Մեծ քաղաքին մէջը իբր օտար ես ալ տեղ պիտի ունենայի ինչ որ Երեւան բնաւ չեմ զգացած: Քիչ գիրքեր գրեց ու հրատարակեց՛ միայն երեք վեպ եւ մէկ հատոր պատմուածքներու, բայց Պիպէռեանի պատումները անմիջապէս կը ճանչնայ ընթերցողը ազգայնամոլ, անուշիկ քրօմոյի ճիշդ  հակառակն է: Ճշմարտութիւն ստեղծող հերինակ մըն էր: Օրհան Քէմալի մօտեցումներուն կը նմանին Պիպէռեանի երկերը եւ մասամբ կեանքը: Նոյն ընկերվարական համոզումները  երեւելի են  բայց Պիպէռեանի գրականութեան մէջ տոկմա չկայ:

 

 -Պոլիսը  շատերու կողմէ Սփիւռքէն անջատ  մարմին- գաղութ մը կը համարուի ու քիչ չեն անոնք, որ  կը մերժեն Պոլիսը  Սփիւռք համարել: Ի՞նչ ունիք ըսելիք այս առումով:

Ըսելիքս միայն ատ է: Ուր որ արեւմտահայեր կան, ես թերեւս առիթ պիտի ունենամ մարդկային յարաբերութիւն մը ստեղծել: Արդի Հայաստանը  իմ հանդէպ   անտարբեր եղած էր մինչեւ հիմա: Շատ քիչ եղած են իսկական հանդիպումներ: Ինծի համար բնական հայերը միւսերուն հետ կ' ապրին, անոնց հետ կը յարաբերին: Ազգային պետութիւնը թերեւս քաղաքական անհրաժեշտ բան մըն է բայց կրնայ ըլլալ որ զիս չի հետաքրքրեր: Բախտի խնդիր է: 4 կան 5 անգամ Հայաստան եղած եմ եւ կապ գրեթէ չեմ հաստատած: Այս տեղը հոգիիս չի խօսիր: Պարզ է: Քննադատութիւն չէ: Իրաւունք չունիմ դատապարտելու: Միայն կ'ըսեմ որ անտեղի  կը զգայի հոն: Այսքան:

 

-Գաղտնիք չէ, որ դուք Ֆրանսացի պատմաբան էքԻ՞նչն  էպատճառը որ ձեր ուսումասիրութիւններուն  առանցքը կը կազմեն հայագիտական  հետազօտութիներըԿրնա՞ք այս մասին յաւելեալ  պարզաբանումներ տալ:

 

 Մինչեւ հիմա ինքզինքիս կը հարցնեմ, թէ ինչո՞ւ ես զիս այսքան մերձաւոր  կը  զգամ հայերէն: Թերեւս որովհետեւ ֆրանսական պետութեան սկզբունքներուն ճիշդ հակառակն է ընկերային եւ մշակութային իրականութիւնը: Բազմալեզու, բազմակրօն  շրջան մըն է կամ գոնէ էր: Ասիկա զիս կը հմայէ:

 

 - Կը հետեւիք սփիւռքի գրականութեան  ընդհանուր հոլովոյթին  ու   բոլորիս յայտնի է, որ սփիւռքահայ գրականութիւնը  բաւական  դժուար ճանապարհի մը մէջ է: Ամէնուրէք կը խօսուի  Շահնուրեան նահանջին  մասին: Ի՞նչ ունիք ըսելիք այս առումով:

Կ'ըսեմ,  որ եթէ արեմտահայերը անձնասպան դառնան հոգս չէ: Գոյութիւն ունեցող գրութիւնները ինծի բաւարարէն աւելի են: Ատ է իմ հայկական աշխարհս: Ես արեւմտահայերէնէն առաջ պիտի մեռնիմ: Ինծի համար ինչպէս որ է խեղճ վիճակը բաւ է: Իմ վրաս չեմ առներ արեւմտահայկական դժուարութիւները: Մէկը չխնդրեց: Մէկը ինծի շնորհակալ պիտի չըլլար: Եւ իմ ուժս բան պիտի չփոխէ կացութեան մէջ: Որեւէ արեւմտահայկական քաղաքական խնդիրներէն փրկարար հեռաւորութիւն կը պահեմ:

 

 

-Ի՞նչ կը խորհիք արեւմտահայերէնի  ապագային մասին: Տրուած ըլլալով, որ  տարբեր առիթներով, եւ տարբեր ամպիոններէ քիչ  չեն  այն արձագանքները, ըստ որոնց արեւմտահայերէնը    յայտնուած է մահուան  սնարին մէջՈւ եթէ այդպէս է ինչ կարելի է ընել, որպէսզի կարելի ըլլայ   արեւմտահայերէնին ապրելու ու  վերապրելու   նոր  ընթացք մը տալ:

 

Գիտեմ որ այս թէմայով ոմանք լման եւ յաջող ասպարէզ մը կ' ընեն: Խնդիրը ատ է ինծի համար որ համակրութիւնս ոչ մէկէն չի սպասուիր: Իմ խնդիրս չէ: Ես առիթ ունեցայ արեւմատահայերէնը  իբր կենդանի լեզու սորվելու: Այս առիթը օգտագործեցի: 23 տարեկան էի երբ որ այս մթնոլորտին մէջ մտայ: Արհամարհանք չէի զգար որովհետեւ պզտիկ լեզու մըն էր:  Մինչ այդ կ' ըսեն որ այս տեսակ հայերէնը  արժէք չունի կամ գոյութիւն չունի: Ի՞նչ կ' ուզէք որ ըսեմ: Կամ ծիծաղելի կը գտնեմ քանի որ ես ուրիշ փորձառութիւն ունեցայ կամ այսպիսի խօսքերը ալ սարսափելի ձեւով անձնասպանական կը գտնեմ:  Ի վերջոյ Հայերը միւս մարդոց պէս տարօրինակ էակներ  են:

 

 Հարցազրոյցը ՝ Սագօ Արեանի