Հայերէնը կը զուարճանայ (113ա)

Հայերէնը կը զուարճանայ (113ա)

                Ներառեալ

          --«Որոշ դերակատարներ կը շարունակեն ...շրջանցել արտածման վերահսկողութիւնը, ներառեալ՝ երրորդ կողմի միջնրդութեամբ» («Ազդակ», 6/3/23, էջ 1):

            Արեւմտահայ մամուլը գրեթէ միահամուռ սխալ կը կիրարկէ այս բառը, իբրեւ հետեւողական ու հաւատարիմ յառաջամարտիկ ունենալով  «Ազդակ»-ի քաղաքական էջը, ինչպէս  ցոյց կու տայ մէջբերուած հերթական  սխալ կիրրակութիւնը:

                                                                              *   *   *

            Աւելի ըմբռնելի դառնալու համար՝ կը փութամ նախ բացատրել բառիս ծագումն ու նշանակութիւնը:

            Ուրեմն, ներառեալ-ը գրաբարեան կառոյց ունեցող դերբայ մըն է, որ աշխարհաբարի մէջ ունի չորս նշանակութիւն՝ ա) ներարած, ներառելով, եւ բ) ներառուած, ներառուելով:

            Այս դերբայը խօսքի մէջ կը կատարէ ալ,  նաեւ համադասական շաղկապներու դերը.   բերենք  այս տեսակէտը հաստատող օրինակներ.

            --Թորոսը, Մարկոսը, Կիրակոսը յաջողեր են, Փանոսն ալ:

            --Թորոսը, Մարկոսը, Կիրակոսը յաջողեր են, նաեւ Փանոսը:

            --Թորոսը, Մարկոսը , Կիրակոսը  յաջողեր են, ներառեալ Փանոսը:

            Եթէ բերուած օրինակները քանի մը անգամ կեդրոնացած կարդաք, ապա պիտի նկատէք, որ ասոնք համարժէք են թէ՛ ըստ ձեւի, թէ՛ ըստ բովանդակութեան. թերեւս հաղորդական աննշան նրբերանգներով, որոնք յատուկ են իւրաքանչիւրին:

            Արդ, ի՛նչ է որ կը զանազանէ այս երեքը մեզի ծանօթ միւս համադասական շաղկապներէն, որոնց ամենաընթացիկները եւ/ու  բառերն են,  ինչո՞ւ ուրեմն խօսողը կամ գրողը չէ ըսած՝

            --«Թորոսը, Մարկոսը, Կիրակոսը եւ Փանոսը յաջողեր են»,− չէ՞ որ, վերջին հաշուով, խնդրոյ առարկան այս չորսին յաջողութիւնն է, այսինքն՝ չորսն ալ հաւասարապէս յաջողեր են:

            Այո,  չորսն ալ յաջողեր են, հաւանաբար նո՛յն քննութեան, սակայն անդին գոյութիւն ունին ինչ-որ առանձնայատուկ հանգամանքներ, որոնք կը վերաբերին Փանոսին եւ որոնց ծանօթ է խօսողը ու մա՛նաւանդ խօսակիցը, ա՛յն, որուն կը հաղորդուի այս լուրը,  այլապէս  մեր դէմը առաջին ելլողին պիտի չհամարձակէինք ըսել՝  «ներառեալ Թորոսը»,  «Թորոսն ալ», «նա՛եւ Թորոսը»:

             Իսկ ճիշդ ի՛նչ կրնայ ըլլալ այդ տարբերութիւնը. շատ բաներ, որ ահաւասիկ.

            --Կրնայ ըլլալ, որ Փանոսը ատկէ առաջ բազմիցս  ներկայացած է քննութեան, սակայն չէ յաջողած եւ ա՛լ յուսահատութիւն կը պատճառէ շրջապատին, ծանօթներուն:

            --Կրնայ ըլլալ, որ Փանոսը կը մերժէր ներկայանալ քննութեան՝ թերեւս անպասրաստ զգալով կամ որեւ այլ պատճառով, եւ շրջապատը գիտէր, թէ ան քննութեան պիտի չներկայանայ:

            --Կրնայ ըլլալ, որ Փանոսը հիւանդ էր, պատրաստուած չէր, գոնէ բաւարար չափով եւ կասկած կար, որ քննութեան չյաջողի:

            Կարելի է տակաւին թուել այսպիիսի բազմաթիւ իւրայատուկ  պատճառներ, որոնց նկատառումը մեզ կը մղէ մեկուսացնելու Թորոսին յաջողութիւնը:

            Այլ խօսքով՝ Փանոսին յաջողութիւնը անակնկալ մըն էր:

            Եւ ճիշդ այդ անակնկալը շեշտելու համար յաճախ կը գործածենք նոյնիսկ, մինչեւ իսկ, մինչեւ անգամ, յատկապէս, մասնաւորաբար շաղկապական բառերը:

            --Թորոսը, Մարկոսը, Կիրակոսը յաջողեր են,  մինչեւ իսկ Փանոսը:

            --Թորոսը, Մարկոսը, Կիրակոսը, մինչեւ իսկ Փանոսը յաջողեր են:

            Ասոնց բոլորին հոմանիշ ըլլալով հանդերձ՝ ներառեալ-ը ունի կիռարական-շարահիւսական առանձնայատկութիւն, որ կը խուսափի մեր գրողներու երբեմն ուշադրութենէն, շատ աւելի յաճախ` գիտութենէն: 

                                                                            *   *   *

            --Շքանշան տրուեցաւ Թորոսին, Մարկոսին, Կիրակոսին, նաեւ Փանոսին:

            --Շքանշան տրուեցաւ Թորոսին, Մարկոսին, Կիրակոսին, ներառեալ Փանոսին:

            Ահա երկու կառոյցներ, որոնք,  ըստ տրուած բացատրութեանց, համարժէք են  բովանդակութեամբ,  հետեւաբար  երկուքն ալ ճիշդ եւ ընդունելի եւ ... իւղի պէս կուլ կը տրուին արեւմատահայ գրողին ու ընթերցողին  կողմէ:

            Բովանդակային համարժէքութիւնը մէկդի դնենք,  սակայն  ասոնց մէջ  քերականօրէն ընդունելի է մի՛այն առաջինը, եւ սխա՛լ է երկրորդը:

            Այդ սխալին անդրադառնալու  համար ներառեալ-ը փորձենք փոխարինել իր աշխարհաբարեան չորս նշանակութիւններէն մէկով կամ միւսով. օրինակ՝ ներառած-ով.

            --Շքանշան տրուեցա Թորոսին, Մարկոսին, Կիրակոոսին, ներառած Փանոսին:

            Չեղա՛ւ.  ներառած-ը ներգործական դերբայ է, հետեւաբար միայն հայցական հոլով խնդիր կրնայ առնել, ուրեմն՝  Փանոսը եւ ոչ թէ Փանոսին, որ տրական հոլով է:

            --Գովասանքներ լսեցինք  Թորոսէն, Մարկոսէն եւ Կիրակոսէն, ներառեալ Փանոսէն:

            Ուրի՛շ հերետիկոսութիւն մը, ուր ներառեալ-ին տրուած է բացառական հոլով խնդիր մը՝ հայցականի փոխարէն:

            --Հպարտացանք Թորոսով, Մարկոսով, Կիրակոսով, ներառեալ Փանոսով:

            Այս ալ ուրիղ աղանդաւորական կառոյց մը, ուր ներառեալ-ին  փափուկ ձեռքերով շնորհուած է  գործիական հոլով խնդիր մը:

            Այս բոլոր շեղումներուն մէջ Փանոս յատուկ անունը պարտի կիրարկուիլ  հայցական հոլով՝ ներառեալ Փանոսը,  որ է ներառած Փանոսը:

            Վերադառնալով մամուլէն մէջբերուած առաջին օրինակին, ապա զայն շարադրող  հայագէտը պարտէր գրել.

            --Որոշ դերակատարներ կը շարունակեն ...շրջանցել արտածման վերահսկողութիւնը, ներառեալ երրորդ կողմի միջնրդութեամբ տեղի ունեցածը [կամ՝ տեղի ունեցողը, կատարուածը կամ կատարուողը]:

            Շատ աւելի խառնակ  ու մոլորեցուցիչ է հետեւեալ կիրարկութիւնը՝ նոյն աղբիւրէն.

            --«Մենք բազմիցս հարթակ տրամադրած ենք Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպման համար, ներառեալ անցեալ տարուան դեկտեմբերին համաձայնութիւն գոյացած էր մեր գործընկերներու հերթական հանդիպում կատարելու Ռուսիոյ տարածքին մէջ» («Ազդակ», 1/3/23, էջ 8):

            Դիոգենէսի լամբն իսկ պիտի չյաջողէր նուազագոյն լոյսը սփռել  գիշերուան խաւարին՝ փապուղիի մը նկուղներուն մէջ ծնունդ առած այս բառակոյտի մթին ծալքերուն վրայ:

            Մրցոյթ 109.

            ***Լրացո՛ւր ասոյթը

            ---Դժուարագոյն բանը տարուած  յաղթանակ մը պահպանելն է (Նապոլէոն Բոնապարտ):

            ***Վերաշարադրէ՛ հետեւեալները.

            ---Մեր ցանկութիւնն է  անոնց կողքին տեսնել  նաեւ մեր  նորսերնդականները:

            ---Լրատուամիջոցները միահամուռ անդրադարձան անոր անհետ կորուստին:

            ---Կիրակի առաւօտեան   ժամերուն կարելի եղաւ երեւան հանել (գտնել) անոր դիակը:

            ---Վարչապետը Եւրոպական դրամատան հետ քննարկած է ներդրումային հարցեր:

            Ճիշդ պատասխանած են՝  Լիւսի Տէօքմեճեան (4), Գէորգ Եազըճեան (8), Ցոլակ Ապտալեան(8), Գեղամ Խաչատրեան (4), Համբարձում Յարթունեան (9), Ցոլակ Ապտալեան(8), Պերճ Տէր Սահակեան (6), Եփրեմ Թոքճեան (6):

            Մրցոյթ 110.

            ***Լրացուր ասոյթը.

            ---Ես ամէն բան խլեցի ալքոլէն, իսկ ալքոլը............խլեց ինձմէ:

            ***Ո՞ր մէկը՝ բերումով, հետեւանքով, շնորհիւ.

            ---Իր բազմազբաղութեան .......... նախագահը չի կրնար հաստափոր գիրքեր կարդալ:

            ***Համակարգի՞չ՝ եզակի, թէ՞ համակարգիչներ՝ յոգնակի.

            ---Ունինք………. գիտաշխատանոց  մը, ուր ուսանողները………. գործածութիւնը  կը սորվին:

            ***Հայցակա՞ն, թէ՞ տրական.

            ---Ան   (սփիւռքի՞ն, թէ՞ սփիւռքը) կը պարտադրէ  (ընդունի՞լ, թէ՞ ընդունելու) իր հեղինակութիւնը:

            ---Ան  կը ստիպէ (սփիւռքի՞ն, թէ՞ սփիւռքը) (ընդունի՞լ, թէ՞ ընդունելու) իր հեղինակութիւնը:

            armenag@gmail.com                                                                                      Արմենակ Եղիայեան