image

Երբ Ես-ն է Միակ Ներկան. Գրեց՝ Արժ. Տ. Խորէն. Քհնյ. Պէրթիզլեան

Երբ Ես-ն է Միակ Ներկան. Գրեց՝ Արժ. Տ. Խորէն. Քհնյ. Պէրթիզլեան

Երբ Ես-ն է Միակ Ներկան 

Կայ կոյր եսը, միակ ներկան
Այլամերժ, չար, սուտին վկան
Մենքը մերժող ամէն վայրկեան
Մահացու մեղք, դաժան, գազան։ 

Կայ խուլ եսը, ինքնահաւան
Ինքնահաճոյ, չարադաւան
Կրծող քաղցկեղ բարոյական
Կործանարար, խաբէական։ 

Եսն է ներկայ, կեդրոնական
Իր վարմունքով թշնամական
Սեփականն է հաճոյական
Ընդհանուրին դէմ տեւական։ 

Եսը փառքի ջերմ սիրական
Կեղծ խոնարհ է եւ դերասան
Գովք սպասող, խեղճ մուրացկան
Աթոռներու թշուառ ծառան։

Եսէն շատե՜ր սայթաքեցան
Բարի վարքէն օտարացան
Շնորհքներով հպարտացան
Վատ ընթացքով մոլորեցան։ 

Եսով ոմանք սնանկացան 
Բարեկամներ ալ չունեցան
Կեանքով անմիտ, ողբերգական
Անմեռ սիրոյ ծարաւ եղան։ 

Մենքէն մարդիկ անջատուեցան
Մենքէն եսին վերադարձան
"Ես"ին եղան տէր տիրական
"Մենք"ին թաղման մասնակցեցան։ 

Իմս քուկդ օրուայ թեման
Հարցեր, վէճեր կը բարդանան
Ըսի ըսաւ, մենք ժխտական
Մեր մենքը վեհ դարձաւ աժան։ 

Եսը ունի տխուր վախճան
Երբ մենքն է դուրս` երկրորդական
Եսերը մեր որբ կը մնան
Երբ գանձ ՄԵՆՔն է ո՜հ բացական։

 

Խորէն Քհնյ. Պէրթիզլեան

Տ. Խորէն  քհնյ. Պէրթիզլեան

Տ. Խորէն քհնյ. Պէրթիզլեան

Ծնած է Հալէպ 1982ին։ Յաճախած է Ազգային Մեսրոպ...