Մեր կողմերէն՝ երկու բարբառագէտ. Գրեց՝ Յակոբ Չոլաքեան

  Մեր կողմերէն՝ երկու բարբառագէտ.  Գրեց՝ Յակոբ Չոլաքեան

 Բնիկ Քեսապցի  մտաւորական՝ Յակոբ Չոլաքեան կը գրէ՝

Հայ բարբառագիտութեան մեծ նուիրեալներ Էդ․Աղայեանին, Մանուէլ Ասատուրեանին եւ Գէորգ Ջահուկեանին աշակերտած ըլլալու  պարծանք մը ունեցած եմ միշտ: Արարատ Ղարիբեանի բարբառագիտական ուսումնասիրութիւնները յաճախ աչքէ անցուցած եմ: Եւ բնականաբար, Հրաչեայ Աճառեանի ստեղծած լեզուագիտական այս բնագաւառին հանդէպ իմ հետաքրքրութիւններս անոնցմով սկսած ու զարգացած են:  

Կային նաեւ ուրիշներ, բաւական մեծ փաղանգ մը բարբառագէտներու, որոնց կը հետեւէի հեուէ հեռու: 

Եւ անոնց մէջ երկու անուն. Անահիտ Հանէեան ու Գաղթուհի Հանանեան:

Անահիտ Հանէեան Քեսապի Գարատուրան գիւղի Ծովու թաղէն Հանէեան Նշանի դուստրն էր, ծնած է Երուսաղէմ, 1941-ին: Գաղթուհի Հանանեան Մուսա Լեռան Խտրպէկ գիւղէն Կարապետի դուստրն էր, ծնած է 1939-ին, Մուսա Լեռան պարպումի ճանապարհին վրայ, Լաթաքիա: Ինչ ալ յատկանշական անուն...Գաղթուհի: Մեր անունները մեր պատմութեան արձագանգներն են:

Երկուքն ալ, հանդերձ ընտանեօք, հայրենիք եկած են Մեծ հայրենադարձութեան։

Անահիտ Հանէեանի առաջին բարբառագիտական մենագրութիւնը կը կոչուի «Տիգրանակերտի բարբառը»: Ան Եդեսիոյ (Ուրֆա) բարբառի մասին ուսումնասիրութիւն մըն ալ ունի: Լրջագոյն աշխատութիւններ են: Ունի գիտական յօդուածներ ու մեծ աշխատանք տարած է բարբառագիտական աշխատանքներու նուիրուած նորագիրներու վրայ:  Չեմ գիտեր, թէ Անահիտ իր հայրենի բարբառի ուսումնասիրութեան մասին ի՛նչ ծրագիրներ ունէր, բայց երբ 2002-ին, ես թեկնածուականս կը պաշտպանէի Հնագիտութեան եւ Ազգագարութեան  ինստիտուտին մէջ, Անահիտն ալ ելոյթ ունեցաւ ՝ անդրադառնալով մանաւանդ «Քեսապի բարբառը» աշխատասիրութեանս մասին: Ես հիացումով մտիկ ըրի հմուտ մասնագէտի իր վերլուծութիւնը: 

Գաղթուհի Հանանեանը ճանչցայ իբրեւ Երեւանի պետական համալսարանի բանասիրութեան բաժանմունքի բարբառագիութեան դասախօս։ Գիտէի, թէ ի՛նչ պատասխանատու ամպիոն է ատիկա հայոց լեզուի ՛ուսումնասիրութեան ընդհանուր ծիրէն ներս, եւ ինք որքա՛ն մեծ հմտութեամբ կը վարէր այդ պաշտօնը: Բարբառները իր աշխարհն էին։ Ինծի համար անակկալ էր «Էջմիածին» հանդէսի մէջ 2011-ի Ա, թիւին մէջ   իմ “Քեսապի բարբառը” ուսումնասիրութեան նուիրուած իր գրախօսութիւնը: Իր ուսումնասիրութիւններու աշխարհը Մուսա լեռան բարբառի տարբեր խօսուածքներն էին (Սուէտիայի բարբառը {Խտրպէկի խօսուածք}, Երեւան, 1995): Վերջերս կ’աշխատէր լիակատար բառարանի մը վրայ, գործի մղած էր բազմաթիւ հայրենակիցներ: Խոստացեր էի անպայման միասին կ՛աշխատինք   կարգ մը բառերու ստուգաբանութեան վրայ:

Անահիտը կորսնցուցինք 2019-ին, իսկ Գաղթուհին՝ վերջերս։

Երկուքն ալ մեկնեցան՝ իրենց կիսատ թողած աշխատանքները կտակելով նորահաս բարբառագէտներուն: