image

Հայերէնը կը զուարճանայ (125)

Հայերէնը կը զուարճանայ (125)

1.Մի՛ ըսէք՝ օրուընէ,

                 այլ ըսէք  օր-օրուան-օրէ-օրով:   

Մի՛ ըսէք մահուընէ,

                 այլ ըսէք՝ մահ-մահուան-մահէ-մահով:                                                          

          2. Լեզուական թնճուկ մը

          Միասնաբար կարդանք Թումանեանին վերագրուող հետեւեալ տողը՝ սփիւռքահայ թերթի մը մէջ.

                        «Ա՞ստղ ես ուզում,

                    −Մենք երկնքից վեր կը բերենք քեզ համար...» (ՅԹ, Փարվանա):

          Ահա այսպէս կը խոստանայ թագաւորը իր սիրասուն աղջկան:

          Բայց ի՞նչ կը նշանակէ  աստղը «երկինքէն վեր բերել»:

          Ինչպէ՞ս կարելի է «երկինքէն վեր բերել» բան մը:

          Այս բոլորը կը թուին բառային անհեթեթութիւն մը, եթէ յանկարծ չմտածենք, որ  մեր բոլորիս սիրելի Թումանեանի զուլալ մտածողութիւնը չէր կրնար անհեթեթութիւն դուրս տալ.  նման բան տեսնուած չէ: Հապա ի՞նչ է  այս մէկը...

            Թումանեան օրին, երբ տակաւին աբեղեանական ուղղագրութիւնը չէր հաստատուած, գրած ու հրատարակած է ուրիշ բան, որ հետեւեալն է.

                        «Մենք երկնքից վէր կը բերենք քեզ համար»:

            Իսկ այս  «վէր»-ը ընդհանրապէս ծանօթ է  հայ ընթերցողին. ան բարբառային հնչիւնափոխ ձեւն է «վայր» բառին,  ճիշդ ինչպէս ունեցած ենք՝ սայլ-սէլ, ծայր-ծէր,  հայր-հէր, մայր-մէր,  եղբայր-աղբէր, գայլ-գէլ եւ այլն, որոնց բոլորին մէջ գործած է այ > է   ծանօթ հնչիւնափոխութիւնը:

            Այնքան ատեն որ գործած է մեսրոպեան ուղղագրութիւնը, ոչ ոք դժուարութիւն ունեցած է այսպիսները ըմբռնելու: Բայց ահա աբեղեանական ուղղագրութիւնը եկաւ բառամէջի «է»-երը

ջնջելու ու զանոնք փոխարինելու ե-ով. սէր-սեր, պարտէզ-պարտեզ,  հէր-հեր... եւ  այլն:

            Վէր-ն ալ դարձաւ վեր ու նոյնացաւ իր հականիշին հետ՝ մեսրոպեան վեր-ով:

            Եւ երկուքը խառնուեցան իրարու՝ անճանաչելի դարձնելով ինչ որ կը գտնուի բո՛ւն վեր-ը՝ երկինքի մէջ, ու կը գտնուի վա՛ր-ը՝ երկրի վրայ, ճիշդ ինչպէս խառնուած ու անճանաչելի են բուն սէր-ը, որ դառնալով սեր՝ նոյնացած է կաթին երեսի ճարպային նիւթով:

            Եւ վերջապէս, մեր արեւմտահայ հրատարակիչը, որ այնքան ալ չի տիրապետեր հայերէնին,− կարելի է ըսել՝ ստիպուած ալ չէ,− արեւելահայ բնագիրը մէջբերած է նոյնութեամբ, որ է՝  «երկնքից վեր կը բերենք»:

            3. Հայրենի լրատուական աղբիւները եւ հայերէնը

            Հայաստանի մէջ, ինչպէս ամէն քաղաքացի, այնպէս ալ ամէն լրատուամիջոց տենդագին լծուած է  իւրովսանն կործանելու   այն քիչ մը հայերէնը, որ տակաւին կը մնայ Արագածի փէշերուն:

            Կրնա՞ք պատկերացնել,  որ հանրածանօթ «Առաջին լրատուական»-ը սփիւռքահայ շնորհալի    լրագրողին անունը գրէ  Տիգրան Եկավիան, այո, սխալ չէք տեսներ՝ Եկավիան:

            Այս մարդիկ լուսնի վրա՞յ կ’ապրին ու ըստ այնմ ալ չեն գիտեր, թէ գործ ունին անունով-մականունով  զտարիւն հայու հետ, այլապէս ինչպէ՞ս բացատրել այս այլանդակութիւնը:

            Այս կայանը չի գիտեր նաեւ, որ գոյութիւն ունի  որ շաղկապ մը, եւ փոխարէնը կը կիրարկէ մի՛միայն... որպէսզի:

            Ստորեւ նմուշներ՝

            --- Հայաստանի համար առանցքային է, որպէսզի այդ դիմակայությունը չստանայ ռազմական բնոյթ:

            ---  Ինչ խօսք, խիստ ցանկալի կը լինէր, որպէսզի չլինի նաև քաղաքական բնոյթի դիմակայութիւն...

            ---Հետևաբար, շատ  կարևոր է, որպէսզի այսօր հնչող արտահայտութիւնները լինեն առաւել առարկայական...

            --- Թոյլ չտալով, որպէսզի նա նենգափոխի Արցախի ինքնորոշման խնդիրը:

            --- Միւս կողմից կարևոր է, որպէսզի դրանք չհատեն սահմանը:

            ---Շատ կարևոր է, որպէսզի Հայաստանում  լինեն այլ մօտեցումների կրողներ:

            Հայերէն չէ այս, ռուսերէն է. ռուսական զազրելի մտածողութիւնն է, որ  «որ» շաղկապի փոխարէն կը կիրարկէ «որպէսզի»: Իսկ արեւելահայ այլասերած մտածողութիւնը   համատարած կառչած է այս ոճին:  Ամէն տեղ ներկայ է ան՝  աղարտելով ու յօշոտելով հայերէնը:

            Որպէսզի-ին հանդէպ հիւանդագին մոլութիւն մը ունի կայանին հիմնադիրը ինքը՝ Արման Բաբաջանեանը, որ չ’անդրադառնար, թէ որքան ծիծաղելի կը հնչեն իր ազգային-քաղաքական  մեծախօսիկ տեսութիւնները, երբ  զանոնք ամէն քայլի  «կը համեմէ» այս զզուելի որպէսզի-ներու հիւանդագին  շարանով, որ այնքան անփութօրէն դուրս կու տայ  մախաղէն:

            4. Սփիւռքահայ թերթի մը մէջ կը կարդանք.

            --Արցախի մէջ 30.000 երախաներ կ’ապրին  զրկուած[1]:

            Այս ալ կը նշանակէ, որ  Արցախի բնակչութեան ճիշդ քառորդը ... չէ մկրտուած:

            Երախայ է... հեթանոս է...ընդհուպ...կռապաշտ է: Հապա՞՞՞

                                                                                 *   *  *                                                                         

            Անյիշելի ժամանակներէ ունեցած ենք երախայ եւ երեխայ բառերը, որոնք հաւասարապէս նշանակած են մանուկ:  Այսսպէս էր, քանի  ա եւ ե հնչիւնները  յաճախ լծակից եղած են, այսինքն՝ փոխարինած են զիրար. օրինակ՝ Արաքս ու Երասխ, առասան ու երասան, արագ ու երագ , աղտիւր ու եղտիւր:  Այսպէս ան շարունակած է  իր երթը մինչեւ մեր քրիստոնէացումը, որմէ ետք այս երկուքը հետզհետէ ունեցած են որոշ բեւեռացում մը, որ հետագային  շեշտուած է յատկապէս  արեւմտահայերէնի մէջ.

            --Ուր երախայ ձեւը յատկացուած է  չմկրտուածներուն՝ առանց  տարիքային խտիրի:

            --Իսկ երեխայ ձեւը վերապահուած է իբրեւ հոմանիշ մանուկ-ի:

            Այս այսպէս ըլլալով, կարելի է դիւրաւ ենթադրել, որ յօդուածագիրը ըսել կ’ուզէ  «30.000 երեխայ», այսինքն՝ մանուկ, որ կ’ընէ Արցախի մանուկներու ամբողջութիւնը:

            Անշուշտ բացառուած չէ, որ անոնց մէջ գտնուին նաեւ իսկական երախաներ, այսինքն՝ չմկրտուածներ, ինչպէս ամէն ընկերութեան պարագան է, իսկ թէ ակնարկութիւնը կ’երթայ մանուկներու՝ ընդհանուր առմամբ,  բացայայտ է:

            Մաղթենք, որ յօդուածագիրը կարդայ այս  գրութիւնը ու սորվի  երախայ բառը:

          Մրցոյթ 124.

            ***Մէկ նախադասութեամբ ըսէ իւրաքանչիւր զոյգը.

            ---Արան կաքաւ մը եւ արտոյտ մը որսաց:

            ---Արան  կաքաւ մը, իսկ Շահէն արտոյտ մը  որսաց (ին):

            ---Արան  եւ Շահէն մէկական կաքաւ  որսացին

            ***Վերաշարադրէ հետեւեալները.

            ---Արցախի ինքնիշխան շրջանները կը գտնուին  ատրպեյճանական  աքցանին մէջ:

            ---Սուրիացի տեղահանուածներու տունդարձը դանդաղ  կ’ընթանայ:

            Ճիշդ պատասխանած են՝ Լիւսի Տէօքմեճեան (6), Գէորգ Եազըճեան (8), Ցոլակ Ապտալեան (6), Գեղամ Խաչատրեան (8), Պերճ Տէր Սահակեան (6), Լեւոն Շառոյեան (8), Եփրեմ Թոքճեան (8), Վահէ Աբէլեան (4):

           

            Մրցոյթ125.

            ***Վերաշարադասէ հետեւեալները.

            ---Երկրի բարգաւաճումը կը սկսի  նախագահի ընտրութեամբ եւ զայն յաւելեալ փտածութենէ պաշտպանելով:

            ---Ակնդէտ կը սպասուի այցելութիւնը պատուիրակին, որուն առաքելութիւնը նախագահական  ընտրութեան կը վերաբերի:

            ***Վերաշարադրէ արեւմտահայ մտքի հետեւեալ գոհարները.

            ---Մեր կարելին պիտի ընենք, որ հայերը ապրին առանց պատերազմի, վտանգներու եւ բռնութեանց:

            ---Նաւային արկած մը հարիւր զոհ պատճառած է Նիկերիոյ հիւսիսային կողմը:

            ---ԱՄՆ պիտի պահէ իր զինուորակաան գերակայութիւնը Միջին Արեւելքի շրջանին մէջ:

            
Արմենակ Եղիայեան

armenag@gmail.com[1]  Մարմարա. «Այսօր երախաներու պաշտպանութեան օրն է» (1/6/23):