image

Ազգակործան ազգայնութիւնը. Գրեց՝ Բագրատ Էսդուգեան

Ազգակործան ազգայնութիւնը. Գրեց՝ Բագրատ Էսդուգեան

Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան գլխա­­ւոր առաջ­­նա­­­հեր­­թութիւնն է երկրի ան­­սա­­­սանու­­թիւնը։ Մեր առ­­ջեւ դրո­­ւած մե­­ծագոյն հրա­­մայա­­կանն է այդ։ Պի­­տի զար­­գացնենք սե­­փական եր­­կի­­­րը եւ պի­­տի չար­­տօ­­­նենք որ ոեւէ ուժ իր շա­­հերէն մեկ­­նե­­­լով հա­­շիւ­­ներ ու­­նե­­­նայ մեր երկրին հան­­դէպ։ Իսկ ո՞րն է այս մէ­­կը, երա­­զան­­քէ դուրս իրո­­ղու­­թիւն դարձնե­­լու եղա­­նակը։

Ազ­­գա­­­յին­­ներ ար­­դէն ու­­նին այս հար­­ցումին պա­­տաս­­խա­­­նը իրենց գրպա­­նին։ Անոնք պի­­տի ըսեն թէ զի­­նուիլ, ալ աւե­­լի զի­­նուիլ, կազ­­մել հզօր բա­­նակ եւ վրի­­ժառու­­թեամբ ետ տի­­րանալ այն ամէն ին­­չին, որ անար­­դար կեր­­պով գո­­ղացո­­ւած է մեզ­­մէ։

Ինչպէս բո­­լոր ազ­­գեր, հա­­յերս եւս ու­­նինք ինքնա­­հաւա­­նու­­թեան դրսե­­ւորումներ։ Ո՞վ գի­­տէ թե­­րեւս ալ մարդկա­­յին թե­­րու­­թիւն ըլ­­լա­­­լով հա­­մարո­­ւելիք եւ որոշ չա­­փով ան­­տե­­­սուե­­լիք կարգ մը թե­­րացումներ, երբ որ կը վե­­րածո­­ւի ազ­­գա­­­յին յատ­­կա­­­նիշի, աւե­­լի ան­­տա­­­նելի կրնան դառ­­նալ։

Ան­­ցեալին հան­­դի­­­պած եմ մարդկանց, որոնք ան­­վա­­­րան կը հա­­ւատա­­յին թէ Հա­­յաս­­տանի տնտե­­սու­­թիւնը ար­­դէն ինքնա­­բաւ է պայ­­մա­­­նաւ որ ձեր­­բա­­­զատո­­ւինք Սո­­վետի լու­­ծեն։ Բու­­թա­­­մատը վզեր­­նին տա­­նելով կը պնդէին թէ միայն Ջեր­­մուկի ջուրն ան­­գամ բա­­ւարար է եր­­կի­­­րը բար­­գա­­­ւաճ պա­­հելու հա­­մար։ Խաբ­­կանք մը, որ կը ծա­­գէր աշ­­խարհի իրո­­ղու­­թեան մա­­սին ան­­տե­­­ղեակ ըլ­­լա­­­լէ։

Այս ըսող­­նե­­­րը իրենք զի­­րենք կը ներ­­կա­­­յաց­­նէին իբ­­րեւ ազ­­գա­­­յին­­ներ կամ ազ­­գա­­­սէր­­ներ։

Նա­­խապէս ալ ըսած ենք, ազ­­գը ամե­­նաշատ կը տու­­ժէ իրենք զի­­րենք ազ­­գա­­­յին հա­­մարող­­նե­­­րու պատ­­ճա­­­ռաւ։ Այս յստակ երե­­ւոյթ է բո­­լոր ազ­­գե­­­րու հաշ­­ւոյն։ Ազ­­գա­­­յինը պո­­կուած ըլ­­լա­­­լով հա­­մաշ­­խարհա­­յին բո­­լոր ար­­ժա­­­նիք­­նե­­­րէն, իր ազ­­գին ալ օգու­­տէ աւե­­լի վնաս կը պատ­­ճա­­­ռէ։ Ցա­­ւալին այն է, որ վեր­­ջերս հայ եկե­­ղեցին, որ ազ­­գա­­­պահ­­պանման մեծ աւան­­դի մը շա­­ռաւիղն է, այ­­սօր մատ­­նո­­­ւած է ազ­­գա­­­յին­­նե­­­րու պատ­­ճա­­­ռած ահ­­ռե­­­լի պա­­ռակ­­տումի ճի­­րան­­նե­­­րուն։

Այո, ազ­­գա­­­պահ­­պանման գոր­­ծընթա­­ցի մէջ անու­­րա­­­նալի է եկե­­ղեց­­ւոյ դե­­րակա­­տարու­­թիւնը։ Բայց գա­­լով մեր օրե­­րուն, երբ եր­­կար դա­­րերու զրկան­­քէ ետք տի­­րացած ենք պե­­տակա­­նու­­թեան, այդ նոյն եկե­­ղեցին այս ան­­գամ կը ներ­­կա­­­յանայ իր ազ­­գա­­­կոր­­ծան ռազ­­մա­­­վարու­­թիւնով։

Գի­­տեմ թէ ծանր են այս բա­­ռերը։ Ծանր եւ դժո­­ւարա­­մարս։ Բայց ու­­րիշ կերպ դժուար է բա­­ցատ­­րել եկե­­ղեց­­ւոյ բարձրաս­­տի­­­ճան պաշ­­տօ­­­նէու­­թեան վա­­րած քա­­ղաքա­­կանու­­թիւնը։

Պա­­տերազ­­մի պա­­հուն դա­­սալիք եղող­­նե­­­րը այ­­սօր հրա­­պարակ իջած են պա­­տերազ­­մե­­­լով Ար­­ցա­­­խին վե­­րատի­­րանա­­լու մո­­լուցքը քա­­րոզե­­լու հա­­մար։ Զար­­մա­­­նալի բան, ոչ ոք կը յանդգնի հարցնել թէ ճիշդ ալ պա­­տերազ­­մի թէժ օրե­­րուն դուն ո՞ւր էիր եւ ին­­չո՞վ կը զբա­­ղէիր։

Ստի­­պուած ենք այս հար­­ցումը ուղղե­­լու, բո­­լոր անոնց, որոնք իշ­­խող կա­­ռավա­­րու­­թիւնը կը մե­­ղադ­­րեն եր­­կի­­­րը թուղթի վրայ ծա­­խած ըլ­­լա­­­լով։ Այս ըսե­­լու պա­­հուն չեն մտա­­բերեր թէ ի՞նչ պայ­­մաննե­­րու տակ է, որ Նի­­կոլ Փա­­շինեան հար­­կադրո­­ւեցաւ եռա­­կող պայ­­մա­­­նագի­­րը կնքե­­լու։ Ի՞նչ էր այդ պայ­­մա­­­նագ­­րին դի­­մադ­­րե­­­լու փոխ­­հա­­­տու­­ցումը։ Տա­­կաւին քա­­նի՞ հա­­յոր­­դի պէտք էր զո­­հուեր այս ազ­­գա­­­յին կո­­չուած խմբա­­կը գո­­հաց­­նե­­­լու հա­­մար։

Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան գլխա­­ւոր առաջ­­նա­­­հեր­­թութիւնն է երկրի ան­­սա­­­սանու­­թիւնը։ Մեր առ­­ջեւ դրո­­ւած մե­­ծագոյն հրա­­մայա­­կանն է այդ։ Պի­­տի զար­­գացնենք սե­­փական եր­­կի­­­րը եւ պի­­տի չար­­տօ­­­նենք որ ոեւէ ուժ իր շա­­հերէն մեկ­­նե­­­լով հա­­շիւ­­ներ ու­­նե­­­նայ մեր երկրին հան­­դէպ։ Իսկ ո՞րն է այս մէ­­կը, երա­­զան­­քէ դուրս իրո­­ղու­­թիւն դարձնե­­լու եղա­­նակը։

Ազ­­գա­­­յին­­ներ ար­­դէն ու­­նին այս հար­­ցումին պա­­տաս­­խա­­­նը իրենց գրպա­­նին։ Անոնք պի­­տի ըսեն թէ զի­­նուիլ, ալ աւե­­լի զի­­նուիլ, կազ­­մել հզօր բա­­նակ եւ վրի­­ժառու­­թեամբ ետ տի­­րանալ այն ամէն ին­­չին, որ անար­­դար կեր­­պով գո­­ղացո­­ւած է մեզ­­մէ։

Երա­­նի թէ այս ըսող­­նե­­­րը պահ մը ականջ տան շուրջէն հնչող ձայ­­նե­­­րուն։ Պի­­տի տես­­նեն թէ իրենց նման­­նե­­­րը նոյն յան­­կերգը կը կրկնեն ամե­­նու­­րէք։ Ու­­րեմն ո՞ւր հաս­­նինք, կամ ին­­չո՞վ ճշդենք իրա­­ւասու­­թիւնը, երբ բո­­լորը միայն իր ձայ­­նը լսե­­լով, միայն իր սեր­­մա­­­նած ոխով կը փոր­­ձէ ար­­դա­­­րու­­թեան տի­­րանալ։

Ժա­­մանա­­կի պար­­տադրա­­ծը տար­­բեր է, մեր ակնկալածէն։ Ուշքի գալ եւ ամուր պա­­հել հայ­­րե­­­նի եր­­կի­­­րը, որ ներ­­կայ դրու­­թեան մէջ շատ աւե­­լի ամուր յե­­նարան է, քան եկե­­ղեցին։ Թող ամէն ոք գիտ­­նայ իր չափն ու սահ­­մա­­­նը եւ խօ­­սի այդ սահ­­մաննե­­րու թոյ­­լատրած եղա­նակով։

 

Բագրատ Էսդուգեան
«Ակօս»