Լռութիւնը խաղաղութեան հիմք չէ. ԱՄՆ-ը պէտք է փոխէ իր մօտեցումը, խուսափելու համար նոր պատերազմէ. National Interest... Պատգամաւորութենէն հրաժարելէ ետք Արգիշտի Մեխակեանը պիտի դառնայ Արմաւիրի փոխ մարզպետ... Իրաքի մէջ. Զոհուած է «Ֆայլաք ալ քուտս»ի հրամանատարներէն մին... Զինադադա՞ր, թէ՞ անձնատուութիւն․ Արցախեան համաձայնագիրը պէտք է փոփոխութեան ենթարկուի...
Բաց նամակ Հայաստանի ԿԳՄՄ նախարարին՝ Դր. Հայկ Սրկ. Իւթիւճեանէն
Բաց նամակ Հայաստանի ԿԳՄՄ նախարարին՝ Դր. Հայկ Սրկ. Իւթիւճեանէն
26 Օգոստոս 2020 , 13:59

 

Ազնուաշուք Տիար Արայիկ Յարութիւնեան

Կրթութեան, Գիտութեան, Մշակոյթի եւ Մարմնամարզանքի Նախարար

Հայաստանի Հանրապետութիւն

 

 

 

Յարգելի Տիար,


Հայաստանի Ազգային Գրադարանի դիմատետրի էջին վրայ կարդացի, թէ այսօր Ազգային Գրադարան այցելեցիք, նորընտիր Տնօրէնուհին ներկայացնելու, եւ վերջին տարուայ պաշտօնակատար պարոնին շնորհակալութիւն յայտնելու: Այսու Ձեզի կը ձայնակցիմ ՝ եւ նախ եւ առաջ բոլորին լաւագոյն բարեմաղթութիւններս կը յղեմ, վերջին տասնամեակին մեծապէս երախտապարտ ըլլալով Ազգային Գրադարանին, որ Հանրապետութեան այն եզակի մշակութային հաստատութիւնն է, որով միանշանակօրէն հպարտ կը զգամ իբր Հայ, եւ որուն այս տարիներուն արձանագրած վերելքն ու նուաճումները ինծի անվերապահօրէն մեծ գոհունակութիւն եւ հոգեկան հրճուանք առթած են:


Ըստ կայքէջի յայտարարութեան սակայն՝ մեծ զարմանօք կարդացի, թէ Պրն Սարիբէկեանի աշխատանքին անդրադառնալով՝ Դուք նշած էք, թէ «ժառանգութիւնը, զոր ստացել էր, նախանձելի չէր»:


Արդ, պիտի ուզէի հասկնալ, թէ ճիշդ ինչէ՛ կը բաղկանայ այս ժառանգութիւնը:


ա) Տիգրան Զարգարեանի տնօրէնութեան տարիներուն՝ իր լուսամիտ տեսլականին շնորհիւ բազմահազար հնատիպ եւ այլ սովորաբար անմատչելի հատորներ ճշգրտօրէն նկարագրուեցան եւ բարձրորակ թուայնացմամբ՝ բոլորին ազատօրէն մատչելի եւ ներբեռնելի դարձան: Նոյնիսկ հեռաւոր ծագերը գտնուող հազուագիւտ հատորներ բծախնդրութեամբ նկարուեցան, որպէսզի առցանցօրէն մատչելի ըլլան հայրենի եւ այլ ընթերցողներու համար: Հսկայական պատմական կարեւորութիւն ունեցող մամլոյ էջեր նոյնպէս մատչելի դարձան: Այսպիսով՝ Ազգային Գրադարանը հսկայական ծառայութիւն մը մատոյց, եւ կը շարունակէ մատուցանել, Հայ ժողովրդեան, միջազգային Հայագիտութեան, եւ համայն մարդկութեան: Այսպիսով՝ Ազգային Գրադարանը Կովկասի մէջ եզակի բարձունք մը եւ փարոս մը հանդիսացաւ, լիովին զերծ մնալով ճղճիմութենէ եւ շահամոլութենէ, եւ ընդհակառակը յատկանշուելով սրտաբաց ու առատաձեռն ոգիով, ինչ որ յոյժ պատուաբեր է մեր հայրենեաց համար:


բ) Տիգրան Զարգարեանի անխոնջ ջանուց շնորհիւ՝ Հայաստանի Ազգային Գրադարանը սերտ գործակցական կապեր հաստատեց եւ մշակեց աշխարհի կարեւորագոյն Գրադարաններուն հետ, որոնք պտուղ տուին, ըլլա՛յ միջազգային ցուցահանդէսներու եւ հրատարակութեանց միջոցաւ, ըլլայ Հայաստանը իբր մշակոյթի եւ գիտութեան պատմական ու դարաւոր կեդրոն՝ աշխարհի քարտէսին վրայ ամրօրէն եւ անջնջելիօրէն զետեղելով:


գ) Թամանեանի հին շէնքը բարեյաջող կերպիւ նորոգուեցաւ, եւ զանազան մշակութային ելոյթներու համար շքեղ եւ գործունեայ կեդրոնի մը վերածուեցաւ. իսկ իր ընթերցասրահները լայն ընթերցող հասարակութիւնը դէպի գիրք ու մշակոյթ կը հրապուրեն՝ նամանաւանդ նոր սերունդը:


դ) Գրատպութեան թանգարանը հիմնուեցաւ եւ կառուցուեցաւ, դառնալով սքանչելի հաստատութիւն մը, զոր հաճոյքով եւ հպարտութեամբ կը յանձնարարեմ ծանօթներուս եւ ուսանողներուս, ըլլան Հայ թէ օտար:


ե) Նուիրեալ եւ կարող անհատներէ բաղկացեալ անձնակազմ մը մշակուեցաւ, զարգացաւ եւ ոգեւորուեցաւ: Այդ անձնակազմը հսկայական աշխատանք տարաւ, սիրայօժար ոգիով, եւ ստէպ անձնական զոհողութեանց գնով, ի հեճուկս անբաւարար նիւթական վարձատրութեան, տոգորուած ըլլալով իսկական առաքելութեան զգացումով, դոկտոր Զարգարեանի օրօք՝ տնօրէնի անձնաւորութեան օրինակին եւ տարափոխիկ ներշնչման ու կորովին շնորհիւ: Այս մասին ի վիճակի եմ անձնապէս վկայելու, բարեբախտութիւնը ունենացած ըլլալով 2016-ին Պրահայի «Հայ գրքարուեստը դարերու ընդմէջէն» ցուցահանդէսի ղեկավարմանս ու խնամակալութեանս բերմամբ, Հայոց դեսպանութեան եւ Չեխիոյ Ազգային Գրադարանի աջակցութեամբ, եւ ցուցահանդէսիս ընկերակցող ստուար հատորի հեղինակութեան հանգամանօք (որ ցայսօր կը բաժնուի Հայաստանի Ազգային Գրադարանի պաշտօնական բարձրաստիճան հիւրերուն եւ այցելուներուն): Գրադարանի մասնագէտները մեծ նուիրմամբ եւ յօժարութեամբ՝ անկարելին կարելի դարձուցին, ի խնդիր սոյն Աստուածահաճոյ միջազգային ձեռնարկի առաւելագոյն յաջողութեան, եւ ասիկա կատարեցին՝ նուիրուածութեան եւ ջանասիրութեան այդպիսի՛ աստիճան մը ցուցաբերելով, որուն պիտի դժուարանաք Եւրոպայի այլ երկիրներու մէջ հանդիպելու:


զ) Տիգրան Զարգարեանի անձին հանդէպ տածուած յարգանքը, աշխարհի բոլոր ծագերուն՝ սկսելով Միացեալ Նահանգներու Խորհրդարանի Գրադարանէն (Library of Congress) մինչեւ Չեխիոյ Ազգային Գրադարանը, Հայաստանի Ազգային Գրադարանի վարկն ու համբաւը առաւել եւս բարձրացուց: Ի սպառ դադրեցան եւ անյայտացան գողութեանց, չարաշահութեանց եւ կաշառակերութեանց  մասին նախկին շրջանի ապականեալ մթնոլորտի յատուկ տարաձայնութիւնները (որոնք սակայն յամառութեամբ կը կառչին այլ հաստատութեանց մէջ):


Պիտի խնդրէի Ձեր ազնիւ բացատրութիւնը, թէ վերոյիշեալ  վեց կէտերէն որո՞նք ի մտի ունէիք, երբ ոչ-նախանձելի ժառանգութեան մասին կ'ակնարկէիք: Վստահ եմ, թէ առժամեայ պաշտօնակատարը արժանի է մեր բոլորին շնորհակալութեան, սակայն ոեւէ մէկու մը արժանիքը բարձրացնելը պէտք է հնարաւոր ըլլայ զուտ դրական կերպիւ, առանց մեր ժողովրդեան մեծագոյն երախտաւորները անարդարօրէն եւ ապերախտօրէն հարուածելու. եթէ միակ ձեւը ա՛յդ է, ուրեմն այդպիսի դրուատանքը խիստ կասկածելի կը դառնայ:


Լիայոյս եմ, թէ այս հարցը սոսկ սխալ հասկացողութեան կամ անճշգրիտ մէջբերման մը հետեւանքը ըլլայ, եւ այդ պարագային երախտապարտ պիտի ըլլամ եթէ բարեհաճիք պաշտօնապէս հարկաւոր ճշգրտումը կատարել: Բնականաբար, ըստ իմ կարծեաց կարելի չէ դոկտոր Զարգարեանի վարկը նսեմացնել, սակայն փափաքելի եւ անհրաժեշտ է յամենայն դէպս Ձեր նախարարութեա՛ն վարկը պահպանել:


Կանխայայտ շնորհակալութեամբ եւ յաջող գործունէութեան բարեմաղթութիւններով,


Ձերդ՝

Դր. Հայկ Սրկ. Իւթիւճեան

Երաժշտապետ Չեխիոյ Կարոլեան Համալսարանի

Այցելու Հայագիտական գիտապետ Կարոլեան Համալսարանի Փիլիսոփայական Բաժանմունքի

 

Լառնաքա, 25 Օգոստոս, 2020

 


Լրահոս
Ամենաընթերցուած
Օրվա
Շաբաթվա
Ամսվա
One of the world's oldest civilizations, Armenia once included Mount Ararat, which biblical tradition identifies as the mountain that Noah's ark rested on after the flood. It was the first country in the world to officially embrace Christianity as its religion (c. A.D. 300).In the 6th century B.C. , Armenians settled in the kingdom of Urartu (the Assyrian name for Ararat), which was in decline. Under Tigrane the Great (fl. 95–55 B.C. ) the Armenian empire reached its height and became one of the most powerful in Asia, stretching from the Caspian to the Mediterranean seas. Throughout most of its long history, however, Armenia has been invaded by a succession of empires. Under constant threat of domination by foreign forces, Armenians became both cosmopolitan as well as fierce protectors of their culture and tradition. Over the centuries Armenia was conquered by Greeks, Romans, Persians, Byzantines, Mongols, Arabs, Ottoman Turks, and Russians. From the 16th century through World War I, major portions of Armenia were controlled by their most brutal invader, the Ottoman Turks, under whom the Armenians experienced discrimination, religious persecution, heavy taxation, and armed attacks. In response to Armenian nationalist stirrings, the Turks massacred thousands of Armenians in 1894 and 1896. The most horrific massacre took place in April 1915 during World War I, when the Turks ordered the deportation of the Armenian population to the deserts of Syria and Mesopotamia. According to the majority of historians, between 600,000 and 1.5 million Armenians were murdered or died of starvation. The Armenian massacre is considered the first genocide of the 20th century. Turkey denies that a genocide took place and claims that a much smaller number died in a civil war.read more: Armenia: Maps, History, yerevanvideo.com Geography, Government, Culture